Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija

Nevyriausybinė bendruomeninė organizacija

PROJEKTAS “BENDRUOMENIŲ LYDERYSTĖS PLĖTRA” 

Projekto tikslas – skatinti  aktyvų kaimo gyventojų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, gilinti žinias ir susidomėjimą valstybiniu ir vietos lygiu vykstančiais procesais, paskatinti žmonės išreikšti savo valią per suaugusiųjų mokymą.

Šis projektas – tai iniciatyva, skatinanti kaimiškose vietovėse gyvenančių žmonių saviugdą, lyderystę, asmeninę iniciatyvą, kūrybiškumą, verslumą, motyvuojanti juos aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Per 2019m. buvo surengti 4 mokymai temomis “Bendruomenių verslumas”, “Socialinės inovacijos regionuose”, “Gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose ir bendradarbiavimo galimybės”, “Pilietinis dialogas vietos savivaldoje: neišnaudotos galimybės”. Veiklose dalyvavo 24 kaimo gyventojai.

Projektu siekiama plėtoti kaimo žmogiškuosius išteklius, didinti socialinį ir ekonominį vietos potencialą,  siekiama stiprinti kaimo gyventojų pilietiškumą, bendruomeniškumą, skatinama užsiimti mokomąja - švietėjiška veikla, įtvirtinti savivaldos ir demokratijos principus ir tokiu būdu užtikrinti ilgalaikę kaimo vietovių plėtrą.

Projektas “Bendruomenių lyderystės plėtra” finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
PILIETIŠKUMAS = ATSAKOMYBĖ

Tokią idėją suformavome kaimo gyventojų mokymų ciklo metu įgyvendinant Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės finansuotą projektą „Bendruomenių lyderystės plėtra“.

Manome, kad pilietiškumą būtina suvokti kaip atsakomybės idėją. Tik turintis teisę spręsti, keliantis sau tikslus ir ieškantis būdų juos realizuoti žmogus yra atsakingas už tokio pasirinkimo pasekmes. Turintis teisę klysti pilietis gali pasirinkti netinkamus socialinius tikslus ir neadekvačius elgesio modelius, tačiau tik toks pilietis gali veikti pagal atsakomybės padalijimo principą.

Pilietinė visuomenė – tai arena, veikianti atskirai nuo šeimos, valstybės ir rinkos, kurioje žmonės vienijasi bendrų interesų labui ir viešajai gerovei kurti . 

Kartu su bendraminčiais siekėme, kad Elektrėnų savivaldybės kaimiškų teritorijų bendruomenės bei gyventojai gebėtų kurti atvirą, darnią pilietinę visuomenę demokratiškoje šalyje, kiekvienam piliečiui svarbu:
• domėtis jį supančia aplinka; 
• kritiškai vertinti informaciją ir sąmoningai pasirinkti sprendimus;
• nebijoti kritikos ir atvirai reikšti nuomonę; 
• suvokti tolerancijos kitam asmeniui svarbą; 
• ugdyti socialinį pasitikėjimą; 
• suprasti solidarumo reikšmę kitų socialinių grupių atžvilgiu; 
• aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime – savanoriškoje veikloje.

Projekto metu buvo surengti 4 seminarai, kuriuose dalyvavo kaimo gyventojai, bendruomenių ir verslo atstovai, vietos politikai ir kiti socialiniai partneriai.

Projektas “Bendruomenių lyderystės plėtra” finansuotas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos prezidentė
Jūratė Balčiūnaitė