Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija

Nevyriausybinė bendruomeninė organizacija

NVO partnerystė galimybių kūrimui

Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0025

Projekto tikslas - padidinti NVO dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę per NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimą. Projektu siekiama stiprinti NVO institucinius gebėjimus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime. Projektas įgyvendinamas su partneriais - NVO iš Vilniaus ir Trakų rajonų. 

Pagrindinė orientacija - bendruomenių stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas ir kiti klausimai.Projekto metu planuojama parengti 3 pasiūlymus ir 1 sprendimo projektą.

Šiuo projektu numatoma plėtoti bendruomenių stiprinimo srityje veikiančių NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą, didinti darbo efektyvumą, kelti atstovavimo bendruomenių interesams valstybės ir savivaldybių institucijose kokybę bei prisidėti kuriant ir plėtojant ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmus, padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms formuoti socialinę politiką dalyvaujant darbo grupių, tarybų, komisijų veikloje, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, ministerijų pasitarimuose, teikti konkrečius siūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus. 

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.